רחס תוברע
הרוחס לש םיטירפ 1000-מ רתוי
םיגתומ 50-מ רתוי
קושב םינש 5-מ רתוי

םיימלוע םינרצימ רתויב םיבוטה םירצומה